Ka Đơn Church

Địa điểm:
Giáo xứ Ka Đơn, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng
i